ބީލަން

ށ. މަރޮށި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

20 މާޗް 2017 (IUL)438-WMPC/1/2017/22

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    27 މާޗް 2017 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    3 އޭޕްރިލް 2017 10:30:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-WMPC/1/2017/22 20 މާޗް 2017