ބީލަން

ކަނޑައަޅާ ޢިމާރާތްތަކެއްގައި ހަކަތަ އިޤްތިޞާދުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ދިރާސާކޮށް ފަރުމާކުރުން

22 ޖޫން 2017 (IUL)438-CCD/438/2017/127

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    24 ޖުލައި 2017 11:30:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-CCD/438/2017/199 17 އޮކްޓޯބަރ 2017
1 (IUL)438-CCD/438/2017/127 22 ޖޫން 2017