ބީލަން

ކަނޑައަޅާ ޢިމާރާތްތަކެއްގައި ހަކަތަ އިޤްތިޞާދުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ދިރާސާކޮށް ފަރުމާކުރުން

17 އޮކްޓޯބަރ 2017 (IUL)438-CCD/438/2017/199

  • Submission Date
    29 Nov 2017 11:30
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-CCD/438/2017/199 17 އޮކްޓޯބަރ 2017
1 (IUL)438-CCD/438/2017/127 22 ޖޫން 2017