ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޑް ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް – ޒޯނު 6 އަދި 7ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒާ ބެހޭ

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 (IUL)438-WMPC/1/2017/73

  • Information Session Date
    05 Oct 2017 14:00
  • Submission Date
    09 Oct 2017 13:00
Round Reference No. Published Date
5 (IUL)438-WMPC/1/2017/86 28 ޑިސެމްބަރ 2017
4 (IUL)438-WMPC/1/2017/84 24 ޑިސެމްބަރ 2017
1 (IUL)438-WMPC/1/2017/73 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2017