ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޑް ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް – ޒޯނު 6 އަދި 7ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމާ ބެހޭ

24 ޑިސެމްބަރ 2017 (IUL)438-WMPC/1/2017/84

  • Submission Date
    31 Dec 2017 11:00
Round Reference No. Published Date
5 (IUL)438-WMPC/1/2017/86 28 ޑިސެމްބަރ 2017
4 (IUL)438-WMPC/1/2017/84 24 ޑިސެމްބަރ 2017
1 (IUL)438-WMPC/1/2017/73 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2017