ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – މިނަމަޓާ އިނިޝިއަލް އެސެސްމަންޓް އޮފް މޯލްޑިމްސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް

12 އޮކްޓޯބަރ 2017 (IUL)438-ENV/438/2017/201

  • Submission Date
    22 Oct 2017 12:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-ENV/438/2018/29 16 ޖަނަވަރީ 2018
2 (IUL)438-ENV/438/2017/254 27 ޑިސެމްބަރ 2017
1 (IUL)438-ENV/438/2017/201 12 އޮކްޓޯބަރ 2017