ބީލަން

ޏ. ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރާ އިކޯ-ޓުރައިޒަމް ފެސިލިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

1 ނޮވެމްބަރ 2017 (IUL)438/438/2017/215

  • Registration Date
    06 Dec 2017 14:00
  • Submission Date
    07 Dec 2017 13:00
Round Reference No. Published Date
4 (IUL)438/438/2017/215 8 ފެބްރުއަރީ 2018
2 (IUL)438/438/2018/47 4 ފެބްރުއަރީ 2018
1 (IUL)438/438/2017/215 1 ނޮވެމްބަރ 2017