ބީލަން

ޏ. ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރާ އިކޯ-ޓުރައިޒަމް ފެސިލިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

1 ނޮވެމްބަރ 2017 (IUL)438/438/2017/215

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    6 ޑިސެމްބަރ 2017 14:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    7 ޑިސެމްބަރ 2017 13:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
4 (IUL)438/438/2017/215 8 ފެބްރުއަރީ 2018
2 (IUL)438/438/2018/47 4 ފެބްރުއަރީ 2018
1 (IUL)438/438/2017/215 1 ނޮވެމްބަރ 2017