ބީލަން

މ. މުލަކުގައި އައު ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

13 މެއި 2018 (IUL)438/1/2018/21

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    21 މެއި 2018 13:00
  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    29 މެއި 2018 10:30:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    21 ޖޫން 2018 10:30:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438/1/2018/21 13 މެއި 2018