ބީލަން

ތ. ކިނބިދޫގައި އައު ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

13 މެއި 2018 (IUL)438/1/2018/22

  • Registration Date
    21 May 2018 13:00
  • Information Session Date
    29 May 2018 11:00
  • Submission Date
    21 Jun 2018 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438/1/2018/22 13 މެއި 2018