ބީލަން

ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ކޮންސަލްޓަންޓް – ފެނުގެ މަޝްރޫގެ ދަށުން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް

26 ޖޫން 2018 (IUL)438-GCF/438/2018/181

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    5 ޖުލައި 2018 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    12 ޖުލައި 2018 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2018/192 15 ޖުލައި 2018
1 (IUL)438-GCF/438/2018/181 26 ޖޫން 2018