ބީލަން

ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ކޮންސަލްޓަންޓް – ފެނުގެ މަޝްރޫގެ ދަށުން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް – 2 ވަނަ ބުރު

15 ޖުލައި 2018 (IUL)438-GCF/438/2018/192

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    18 ޖުލައި 2018 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    22 ޖުލައި 2018 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2018/192 15 ޖުލައި 2018
1 (IUL)438-GCF/438/2018/181 26 ޖޫން 2018