ބީލަން

ސްޓްރެންތަނިންގ ލޯ-ކާބަން އެނާރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓަޖީސް ޕްރޮޖެކްޓަށް ޓެކްނިކަލް އެކްސްޕާޓެއް ހޯދުމަށް (ތިންވަނަ އިއުލާން)

22 އޭޕްރިލް 2019 (IUL)438-CCD/438/2019/87

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    30 އޭޕްރިލް 2019 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
4 (IUL)438-CCD/438/2019/100 8 މެއި 2019
3 (IUL)438-CCD/438/2019/87 22 އޭޕްރިލް 2019