ބީލަން

ވެބް ޕޯޓަލްއެއް ފަރުމާކޮށް ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ (ދެވަނަ އިޢުލާން)

1 ޖުލައި 2019 (IUL)438-CCD/438/2019/149

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    2 ޖުލައި 2019 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-CCD/438/2019/204 7 އޯގަސްޓް 2019
2 (IUL)438-CCD/438/2019/149 1 ޖުލައި 2019
1 (IUL)438-CCD/438/2019/78 20 މެއި 2019

އެޓޭޗްމެންޓް (1)

  1. ސުވާލާއި ޖަވާބު (749.77 KB)