ބީލަން

ވެބް ޕޯޓަލްއެއް ފަރުމާކޮށް ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ (ތިންވަނަ އިޢުލާން)

7 އޯގަސްޓް 2019 (IUL)438-CCD/438/2019/204

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    6 އޯގަސްޓް 2019 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    20 އޯގަސްޓް 2019 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-CCD/438/2019/204 7 އޯގަސްޓް 2019
2 (IUL)438-CCD/438/2019/149 1 ޖުލައި 2019
1 (IUL)438-CCD/438/2019/78 20 މެއި 2019