ޑިޕާޓްމަންޓްތައް

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

  • އިޞްލާޙު ކުރެވުނު 14 ޖުލައި 2016

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ދާއިރާއިން ހަދަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ފްރޭމްވަރކްތައް އެކުލަވާލުމާއި ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި، ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.

ޑިޕާޓުމެންޓު ޓީމު