މަޝްރޫޢު

ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކާބަން އެނަރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް

1 ޖަނަވަރީ 2015

މިމަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ، ޢިމާރާތްތަކުން ޖައްވަށްބޭރުވާ ވިހަގޭސް (ގްރީންހައުސް ގޭސް) މަދުކުރުމާއި ހަކަތަ އިސްރާފުވުން މަދުކުރުމަށް، ޢިމާރާތްތަކުގެ ފެންވަރު އަދި ޢިމާރާތްތައް ބެލެހެއްޓުން ރަނގަޅުކުރުމުވެ. މިކަން ޙާސިލު ކުރުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލައި މިކަމަށް އިންވެސްޓުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ.

މަޝްރޫޢު ހިންގާ ޓީމު