ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – ގއ. ވިލިނގިލީގެ އަލަށް އާބާދުވެފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސަރވޭ އަދި ޑިޒައިން މަސައްކަތް

6 އޯގަސްޓް 2017 (IUL)438-WS/438/2017/164

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    15 އޯގަސްޓް 2017 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-WS/438/2017/188 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
2 (IUL)438-WS/438/2017/164 6 އޯގަސްޓް 2017
1 (IUL)438-WS/438/2017/138 20 ޖުލައި 2017