ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – ގއ. ވިލިނގިލީގެ އަލަށް އާބާދުވެފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސަރވޭ އަދި ޑިޒައިން މަސައްކަތް

6 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 (IUL)438-WS/438/2017/188

  • Registration Date
    17 Sep 2017 12:00
  • Submission Date
    26 Sep 2017 11:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-WS/438/2017/188 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
2 (IUL)438-WS/438/2017/164 6 އޯގަސްޓް 2017
1 (IUL)438-WS/438/2017/138 20 ޖުލައި 2017