ޑިޕާޓްމަންޓްތައް

އެނަރޖީ

  • އިޞްލާޙު ކުރެވުނު 14 ޖުލައި 2016

އެނަރޖީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ހަދަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ފްރޭމްވަރކްތައް އެކުލަވާލުމާއި ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އުފެއްދުމާއި ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ.

ޑިޕާޓުމެންޓު ޓީމު