ޑިޕާޓްމަންޓްތައް

ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން

  • އިޞްލާޙު ކުރެވުނު 14 ޖުލައި 2016

މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ސެކްޝަނުގެ ފަރާތުން 2013ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޑިޒައިންކުރުމާއި، ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސަައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ބޭނުންވާނެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދައި އެފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ހިންގާފައިވެއެވެ. އަދި ސެކްޝަނުން ކުރިއަށްގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ބެހޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.

ޑިޕާޓުމެންޓު ޓީމު