ގުޅުއްވުމަށް

3 އޯގަސްޓް 2016

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ފޯނު: 3018300
ހޮޓްލައިން އަދި އެސް.އެމް.އެސް: 7967760
އީމެއިލް: secretariat@environment.gov.mv
ވެބްސައިޓް: www.environment.gov.mv

ހިއުމަން ރިސޯސަސް

+(960) 301 8329
hr@environment.gov.mv

ކޯޕޮރޭޓް

+(960) 301 8321
administrative@environment.gov.mv
ministers.office@environment.gov.mv
ps.unit@environment.gov.mv

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

+(960) 301 8350
climate@environment.gov.mv

އެނަރޖީ

+(960) 301 8378
energy@environment.gov.mv

އެންވަޔަރަންމަންޓް

+(960) 301 8353
environment@environment.gov.mv

ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން

+(960) 301 8385
sanitation@environment.gov.mv

ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް

+(960) 301 8422
finance@environment.gov.mv

ޕްރޮކިއުމަންޓް

+(960) 301 8343
procurement@environment.gov.mv